Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole Samorządowe nr 5 „Słoneczne” z Oddziałami Integracyjnymi w Turku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole5.turek.pl

Przedszkole Samorządowe nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Turku „Słoneczne” znajduje się przy ul. Generała Smorawińskiego 2, 62-700 Turek.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.03.2021 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.03.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest dostosowywana do  ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
  • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc.)z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  • Powody wyłączenia:
  • część treści pochodzi ze strony , która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 01.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W  przypadku  problemów   z   dostępnością   strony   internetowej   prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alicja Rakowiecka mail:[email protected] Kontaktować można się także dzwoniąc na numer  telefonu  63 278  53  13  .Tą  samą  drogą  można  składać  wnioski     o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Korzystanie z klawiatury

Strzałki w dół↓ i w górę↑ oraz w lewo→ i w prawo← – umożliwiają przemieszczanie się między pozycjami górnego menu. Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów  klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Udogodnienia

Serwis jest dostosowywany do udogodnień ułatwiających przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować

alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

1.   Do budynku przedszkola prowadzą 2 główne wejścia,

znajdujące się przy głównej ulicy. Prowadzą do niego schody – 12 stopni .Przy wejściu od strony zachodniej znajduje się pochylnia, umożliwiająca dostanie się osoby niepełnosprawnej.

  1. Budynek jest jednopoziomowy, nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli W korytarzu budynku znajdują się standartowe przejścia, z których może korzystać osoba niepełnosprawna.
  2. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
  3. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-
Skip to content