Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

O przedszkolu

Nasza placówka jest przedszkolem z oddziałami integracyjnymi, zapewnia wszechstronny rozwój wszystkim swoim wychowankom na miarę ich indywidualnych możliwości. Dzieci wzrastają w atmosferze wzajemnej życzliwości i wrażliwości.

Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 17.00

Nasze motto

“Czegośmy się dobrze nie nauczyli w najwcześniejszych dziecięcych latach, tego równie dobrze nie nauczymy się nigdy”.

S. Szuman

Misja przedszkola

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w zmienionym Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Wizja przedszkola

 • Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio
  do potrzeb i możliwości dziecka.
 • Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie
  co najmniej podstawy programowej.
 • Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój jego podmiotów.
 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska w którym działa, współpracuje z nim
  na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 • Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne
  z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.
 • Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

Standard naszego przedszkola

 • sale zajęć dla 7 grup
 • sala zajęć plastyczno – technicznych
 • sala do zajęć ruchowo – muzycznych i audiowizualnych
 • gabinet lekarski i logopedyczny
 • biblioteka dziecięca
 • zaplecze kuchenne
 • wspaniały kolorowy ogród z placami zabaw dla poszczególnych grup wiekowych

Kadra pedagogiczna jest wysoko wykfalifikowana: posiadająca stopnie specjalizacji zawodowej oraz dodatkowe uprawnienia, uczestniczy w wielu kursach i warsztatach doskonalenia zawodowego.

Sylwetka absolwenta

Dziecko kończące przedszkole:

 • posiada:
  • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
  • umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,
  • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
  • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
  • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
  • twórczego rozwiązywania zadań,
  • odpowiedni poziom samodzielności,
  • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
  • umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,
  • podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,
  • poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem;
 • przestrzega:
  • praw innych ludzi,
  • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
  • zasady kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm;
 • dostrzega i szanuje:
  • potrzeby innych ludzi,
  • odmienne postawy, przekonania, upodobania,
  • symbole narodowe,
  • środowisko naturalne;
 • nie obawia się:
  • występować publicznie,
  • reprezentować grupę, przedszkole,
  • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
  • wykazywać inicjatywy w działaniu,
  • prosić o radę lub pomoc.

Współpraca

Przedszkole współpracuje z instytucjami wzbogacającymi wiedzę dzieci:

 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Turku
 • Nadleśnictwo Turek
 • Poradnia psychologiczno – Pedagogiczna w Turku
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku
 • Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku
 • MDK w Turku / MDK w Dobrej
 • Powiatowa Stacja Epidemiologiczna w Turku
 • Poradnia Lekarska
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Nauczania Integracyjnego Dzieci i Młodzieży
 • Towarzystwo Nasz Dom
 • Agencja Artystyczno – Muzyczna
 • Gmina Miejska Turek
 • Firma Tymbark Fundacja Partnerstwa dla Środowiska
 • Powiatowa Państwowa Straż Pożarna
 • Komenda Powiatowa Policji w Turku